REGULAMIN

Z chwilą publikacji regulaminu, załączników lub dodatków albo ich zmiany na stronie Administratora, wszelkie wcześniejsze regulaminy, załączniki lub dodatki tracą moc, a w ich miejsce obowiązują nowe postanowienia.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 2016-03-16

§1. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie stosuje się następujące definicje:

Administrator/Właściciel/Usługodawca

Właścicielem, Administratorem oraz Usługodawcą serwisu jest Krzysztof Mytnik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KM-Partners Krzysztof Mytnik, ul. Powstańców Śląskich 89/201 NIP 579-19-51-650, REGON 192592891

Baza danych Użytkowników

Zbiór wszystkich danych przekazanych Administratorowi przez Użytkownika w procesie autoryzacji i rejestracji konta.

Serwis

Społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.stworzmistrza.pl służący wspieraniu przedsięwzięć (projektów) z zakresu sportu, rekreacji i kultury fizycznej.

Użytkownik

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, korzystająca z serwisu.

Projekt

Przedsięwzięcie z zakresu sportu, rekreacji lub kultury fizycznej opisane i umieszczone przez Projektodawcę, na realizację którego gromadzone są środki finansowe uiszczane przez Użytkowników serwisu www.stworzmistrza.pl

Projektodawca (twórca projektu)

Użytkownik umieszczający na stronie internetowej serwisu (po dokonaniu rejestracji w serwisie) opis przedsięwzięcia, które może zostać sfinansowane przez Użytkowników serwisu.

Świadczenie Projektodawcy

Świadczenie oferowane Użytkownikom przez Projektodawcę w zamian za uzyskane wsparcie finansowe.

Wspierający

Użytkownik, który dokonuje wsparcia finansowego projektu umieszczonego na stronie internetowej serwisu, w zamian za uzyskiwane w związku z tym Świadczenie Projektodawcy.

Partner

Podmiot zewnętrzny (osoba prywatna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, instytucja) współpracujący z Serwisem w zakresie promowania wybranych Projektów.

 

 §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Administrator ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.2 Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Administratora oraz Usługodawcę, udostępnianych w ramach serwisu www.stworzmistrza.pl. Postanowienia Regulaminu oraz jego załączniki określają prawa i obowiązki Użytkowników.

2.3 Użytkownik akceptuje Regulamin w momencie rejestracji konta oraz potwierdza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę, a także, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia tego Regulaminu i jego załączników .

2.4 Do korzystania z serwisu www.stworzmistrza.pl konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu: skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz skryptów java).

 §3. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

3.1 Korzystanie z serwisu możliwe jest po założeniu Konta Użytkownika.

3.2 W celu założenia konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej serwisu www.stworzmistrza.pl, podając imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz potwierdzając zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

3.3. Korzystanie z serwisu przez osoby fizyczne warunkowane jest wyrażeniem w procesie zakładania konta zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora serwisu.

3.4 Niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie procesu rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym.

3.5 Po zakończonym procesie rejestracji Użytkownik może korzystać z serwisu w pełnym zakresie opisanym w niniejszym regulaminie.

§4. ZAKRES USŁUG

4.1 Serwis www.stworzmistrza.pl zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z następujących usług:

a. Przeglądanie treści zamieszczonych w serwisie przez Administratora oraz opisów projektów i innych informacji zamieszczonych przez Użytkowników

b. Finansowanie projektów

c. Zamieszczanie projektów

d. Zamieszczanie komentarzy

Przy czym usługi wymienione w pkt c – d dostępne są tylko dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji konta.

Zgłaszanie projektów

4.2 Użytkownik, po zarejestrowaniu w serwisie zgodnie z postanowieniami §3, ma możliwość zgłoszenia w serwisie projektu, który może zostać sfinansowany przez innych Użytkowników serwisu (Użytkownik zgłaszający przedsięwzięcie zwany jest w dalszej części Regulaminu Projektodawcą).

4.3 Projektodawca zgłaszając projekt zamieszcza w serwisie następujące  informacje:

a. opis projektu

b. wskazanie środków finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia

c. wskazanie okresu w jakim wymagane środki powinny zostać zgromadzone

d. określenie Świadczenia Projektodawcy oferowanego Użytkownikom przez Projektodawcę w zamian za uzyskane wsparcie finansowe

e. opcjonalnie – materiały multimedialne związane ze zgłoszonym projektem (zdjęcia, ilustracje, filmy, pliki dźwiękowe)

4.4 Wszelkie zgłaszane projekty muszą dotyczyć przedsięwzięć o charakterze sportowym, rekreacyjnym lub związanym z kulturą fizyczną.

4.5 Nie mogą być umieszczane w serwisie jakiekolwiek materiały zawierające treści naruszające prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.

4.6  Projekt zostanie umieszczony w serwisie po zaakceptowaniu go przez Administratora pod kątem spełniania warunków określonych w pkt. od 4.3 do 4.5 w terminie do 48 godzin od dokonania zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień z pkt 4.4 i 4.5 lub braków danych wskazanych z pkt. 4.3 Administrator serwisu wezwie Projektodawcę do uzupełnienia lub skorygowania podanych informacji, zakreślając Projektodawcy odpowiedni termin, po którego bezskutecznym upływie Administrator odmówi Projektodawcy umieszczenia projektu w serwisie.

4.7 Administrator ma prawo do usunięcia z serwisu lub zawieszenia wyświetlania projektu w przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w pkt. 4.5 po umieszczeniu projektu w serwisie.

4.8 W przypadku usunięcia projektu przez Operatora zanim zgromadzone zostaną środki niezbędne na realizację projektu, proces gromadzenia finansowania uznaje się za zakończony i stosuje się w tym przypadku postanowienia pkt. 5.9.

4.9 W przypadku zawieszenia wyświetlania projektu przez Operatora, proces gromadzenia finansowania zostaje wstrzymany do czasu wyjaśnienia sprawy oraz usunięcia ewentualnych naruszeń regulaminu przez Projektodawcę. Po wznowieniu wyświetlania projektu okres przeznaczony na gromadzenie finansowania zostaje wydłużony o czas jego zawieszenia.

4.10 Projektodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść opisu projektu i wszystkich zamieszczonych przez niego materiałów. Dotyczy to również praw autorskich oraz praw własności przemysłowej związanych z zamieszczonymi informacjami i materiałami.

4.11 Projektodawca akceptuje objęcie zgłoszonego Projektu działaniami promocyjnymi przez Partnera. Promowanie Projektu przez Partnera polega na podejmowaniu działań zmierzających do zaprezentowania i zachęcania do wsparcia Projektu potencjalnych użytkowników, w szczególności poprzez prezentację projektu za pośrednictwem środków masowego przekazu, serwisów internetowych, portali społecznościowych oraz w innych formach umożliwiających potencjalnym użytkownikom zapoznanie się z projektem.

§5. FINANSOWANIE PROJEKTU

5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do wsparcia finansowego umieszczonych w serwisie projektów.

5.2. Wpłacane przez Użytkowników środki pieniężne pozostają w dyspozycji Operatora serwisu do chwili upływu czasu przeznaczonego na uzyskanie finansowania.

5.3 Operator nie jest beneficjentem środków wpłacanych przez Użytkowników na wsparcie finansowe projektu. Rolą Operatora jest:

a. utrzymanie i zapewnienie ciągłości funkcjonowania serwisu umożliwiającego wspieranie projektów przez Użytkowników.

b. promowanie projektów

5.3 Wpłaty środków finansowych realizowane są za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności S.A.. Regulamin i umowy: https://tpay.com/regulaminy-i-umowy

5.4. Projektodawca jest zobowiązany do spełnienia Świadczenia Projektodawcy w zamian za dokonane wpłaty przez Użytkowników. Świadczenie musi zostać spełnione indywidualnie dla każdego Użytkownika, który udzielił wsparcia finansowego projektu, niezależnie od wysokości udzielonego wsparcia. Projektodawca może uzależnić rodzaj Świadczenia od wysokości wpłaty dokonanej przez Użytkownika.

5.5. Minimalna wpłata Użytkownika w ramach finansowania projektu wynosi 1 PLN.

5.6 Operator przekazuje Projektodawcy uzyskaną w wyniku wpłat Użytkowników kwotę w przypadku zgromadzenia co najmniej równowartości kwoty wskazanej przez Projektodawcę niezbędnej do realizacji projektu. Kwota przekazana zostanie w terminie 48 godzin od zakończenia okresu przewidzianego na zgromadzenie środków. Operator przekaże Projektodawcy uzyskaną w wyniku wpłat kwotę także w przypadku nie uzyskania sumy niezbędnej do realizacji projektu, pod warunkiem że w opisie projektu (o którym mowa w ust.4.3) Projektodawca zamieścił uprzednio informację, że pieniądze zostaną mu wypłacone również w przypadku nie uzyskania całości kwoty niezbędnej do realizacji projektu. W takim przypadku Projektodawca jest również zobowiązany jest do spełnienia Świadczenia Projektodawcy zgodnie z ust. 5.4.

5.7 Środki zgromadzone na finansowanie projektu, które Operator przekazuje Projektodawcy będą pomniejszone o prowizję pobraną przez Operatora, która maksymalnie może wynieść 12,5%. Prowizja ustalana jest indywidualnie z Projektodawcą.

5.8 Udzielone przez Użytkownika wsparcie finansowe nie może zostać wycofane, chyba że nastąpi sytuacja opisana w pkt. 5.9.

5.9 W przypadku, gdy projekt nie osiągnie wymaganej kwoty w określonym przez Projektodawcę terminie, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości przeniesienia wpłaconych środków na inny projekt umieszczony w serwisie. W przypadku nieprzekazania środków na inny Projekt, Operator zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania zwrotu przez Użytkownika.

5.10 Do zasad działania serwisu oraz funkcji, jaką spełnia poprzez umożliwianie finansowania projektów nie mają zastosowania przepisy ustawy z 14 marca 2014 r.o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.).

§6. INNE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW/PROJEKTODAWCÓW

6.1 Wszyscy Użytkownicy, zarówno wspierający projekty jak i Projektodawcy, otrzymują możliwość wzajemnej komunikacji poprzez przesyłanie wiadomości innym Użytkownikom oraz umieszczanie komentarzy pod każdym projektem.

6.2 Użytkownik podczas procesu rejestracji konta ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji zawierających aktualności związane z funkcjonowaniem serwisu, w tym m.in. listę nowych projektów.

6.3 Zarówno wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami, jak i komentarze nie mogą zawierać treści naruszających prawo, dobre obyczaje, zasad współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.

6.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych informacji pomiędzy Użytkownikami.

6.5 W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że umieszczony przez Użytkownika komentarz narusza zasady określone w pkt. 6.3, Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego komentarza. W przypadku powtarzających się naruszeń regulaminu, a w szczególności pkt. 4.5 i 6.3, Operator zastrzega sobie prawo trwałego usunięcia konta Użytkownika.

6.6 Administrator może usunąć lub zablokować konta albo dostęp do części lub całości usług wobec każdego Użytkownika, którego działania naruszają interes Administratora lub innych Użytkowników.

6.7 Usunięcie konta Użytkownika będącego Projektodawcą w trakcie gromadzenia środków inansowych niesie za sobą skutki takie, jak w przypadku nie osiągnięcia przez Projekt wymaganej kwoty w określonym przez Projektodawcę terminie określone

 §7.ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA i USŁUGODAWCY

7.1 Operator ponosi odpowiedzialność w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Z 2004 r., Nr 2004, poz. 959 ze zm.).

7.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie w działaniu serwisu www.stworzmistrza.pl wynikłe nie z jego winy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

a. okresowe wyłączenie serwisu www.stworzmistrza.pl

b. utratę wszystkich danych Użytkowników/Projektodawców znajdujących się na serwerach Usługodawcy

c. brak możliwości korzystania z serwisu z przyczyn niezależnych od Operatora.

7.4 Administrator jako właściciel serwisu www.stworzmistrza.pl  dołoży wszelkich starań, aby:

a. www.stworzmistrza.pl  działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń na poziomie 98 % czasu działania;

b. czas usunięcia ewentualnych serwisu www.stworzmistrza.pl  nie był dłuższy niż 24 godziny robocze;

c. czas ewentualnych ograniczeń dostępu do serwisu www.stworzmistrza.pl nie był dłuższy niż 24 godziny robocze;

d. przerwy konserwacyjne serwisu www.stworzmistrza.pl l mogą występować nie częściej niż dwa razy w miesiącu po 4 godziny, każda pomiędzy godzinami 20.00 – 6.00 lub w dni świąteczne bez ograniczeń godzinowych chyba, że awaria wynika z działania siły wyższej, czynników niezależnych od Administratora, w tym niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich.

7.5 Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację projektu przez Projektodawcę, jak również za wykonanie świadczenia Projektodawcy względem Użytkowników wspierających dany projekt. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na Projektodawcy.

7.6 Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem działania Użytkowników lub osób trzecich, dotyczy to w szczególności niezgodnego z prawem wykorzystania informacji zamieszczonych w serwisie, tj. materiałów dotyczących projektu, komentarzy, wiadomości itp.,  oraz treści umieszczanych w serwisie przez Użytkowników/Projektodawców.

 §8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Wszelkie Prawa Własności intelektualnej do serwisu www.stworzmistrza.pl przysługują Administratorowi. Korzystanie z serwisu na podstawie Regulaminu nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek Praw Własności intelektualnej do serwisu. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób Praw Własności intelektualnej do serwisu www.stworzmistrza.pl , w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób platformy Spedytuj.pl lub jej części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności;

b. korzystanie z serwisu www.stworzmistrza.pl  w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami;

c. niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych serwisu www.stworzmistrza.pl  lub zakłócanie systemu informatycznego Usługodawcy w inny sposób;

d. pobieranie zawartości części lub całości serwisu www.stworzmistrza.pl , w szczególności Baz Danych Użytkowników i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.

8.2 Operator zastrzega sobie prawo, a Użytkownik/Usługobiorca wyraża zgodę:

a. na wykorzystywanie własności intelektualnej i przemysłowej Użytkownika/Projektodawcy, w tym nazw handlowych i znaków towarowych w celach promocyjnych i marketingowych Usługodawcy;

b. na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2004, Nr. 96,poz. 959);

c. na wystawienie i przesłanie faktury VAT tytułem świadczonych usług w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528) .

8.3 www.stworzmistrza.pl jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami). Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji umowy pomiędzy stronami. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania określa polityka prywatności, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Użytkownikowi/Usługobiorcy przysługuje prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo dostępu do tych danych, jak również do ich poprawiania.

8.4 Prawem właściwym dla sporów z tytułu świadczonych usług przez Operatora jest wyłącznie prawo polskie.

8.5 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 §9. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU I ZMIAN DO REGULAMINU

9.1 Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu, załączników lub dodatków na stronie www.stworzmistrza.pl

9.2 Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW, o której mowa w pkt. 9.1.

9.3 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2015-11-15 r.

9.4 Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.